Wtorek, 2016-05-31

Imieniny:

Anieli, Feliksa
 • Odwiedziło nas: 62514 osób
 • Do końca roku: 214 dni
 • Do wakacji: 24 dni
Logo BIP

Oferta edukacyjna

Jesteś tu: » Strona główna » Oferta edukacyjna

 

Cele pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 1. Stymulowanie wszystkich sfer osobowości dzieci, dbanie o ich harmonijny rozwój.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do zabawy i nauki w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji.
 3. Jak najlepsze przygotowanie dzieci do życia w społeczności oraz podjęcia dalszej nauki w odpowiedniej szkole.
 4. Stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie sukcesu oraz motywacji do dalszej nauki.
 5. Zachęcenie dzieci do podejmowania działań twórczych oraz doskonalenia praktycznych umiejętności.

 

Wybrane metody pracy z dziećmi:

 1. metoda dobrego startu: przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania, ale w szczególności do usprawnienia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 2. metoda nauki czytania I. Majchrzak
 3. gimnastyka mózgu: kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
 4. muzykoterapia: zabawy i ćwiczenia rytmizujące, aktywizujące i relaksacyjne
 5. elementy metodyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 6. metoda Weroniki Sherborne - rozwijanie świadomości własnego ciała, stymulowanie całego rozwoju
 7. metoda Rudolfa Labana - ćwiczenia naśladowcze z muzyką, łączenie ruchu z muzyką
 8. metoda Karola Orffa i Kniessów - pobudzanie muzyką do ekspresji i improwizacji ruchowej własnym ciałem

 

Zajęcia dodatkowe:

 • religia
 • język angielski
 • dogoterapia
 • logopedia
 • zajęcia rytmiczne
 • warsztaty z języka niemieckiego "Deutsch ist mein Plus"(w ramach współpracy Gimnazjum nr 5 z Przedszkolem nr 70 w Lublinie pod patronatem Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec).

 

Innowacja pedagogiczna „Aktywny przedszkolak” – rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o program B. Bilewicz – Kuźni „Dar zabawy”.

Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację celów kształcenia i wychowania uwzględnionych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Jednakże ze względu na charakter innowacji, bazującej na koncepcji pedagogicznej Froebla- koncepcji zabawy z wykorzystaniem darów natury oraz klocków edukacyjnych, szczególnego znaczenia nabiera realizacja następujących celów:

 •      rozwijanie umiejętności społecznych- doskonalenie współpracy, przedyskutowywania wspólnego działania w zespołach zabawowo-zadaniowych, wdrażanie do efektywnego komunikowania się w pracy i w zabawie a także kształtowanie odporności emocjonalno- społecznej niezbędnej do racjonalnego radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych;
 •      doskonalenie cierpliwości, wytrwałości i uporczywości;
 •      rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koordynacji sensoryczno-motorycznej;
 •      rozwijanie postaw twórczych oraz twórczego myślenia;
 •      kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych oraz uwrażliwianie na zjawiska    i prawidłowości matematyczne w życiu codziennym;
 •      przybliżanie dzieci do świata natury- uwrażliwianie ich na piękno oraz potrzeby otaczającego świata, wdrażanie do wnikliwego poznawania poprzez działanie;
 •      wdrażanie do przestrzegania reguł i porządku oraz rozumienia ich znaczenia dla funkcjonowania w mniejszej i większej społeczności;
 •      rozwijanie sprawności fizycznej- motoryki małej oraz dużej a także troska o zdrowie    i sprawność fizyczną dzieci;
 •      wdrażanie do funkcjonowania w konwencji operacyjnej, abstrakcyjnej i symbolicznej;
 •      wspomaganie procesów pamięciowych a także rozwijanie koncentracji uwagi;
 •      stwarzanie okazji do wielozmysłowego poznawania oraz badania świata;
 •      aktywizowanie myślenia logicznego i krytycznego;
 •      rozwijanie zdolności badania i eksplorowania;
 •      rozwijanie twórczości werbalnej oraz nabywanie kompetencji komunikacyjnych;
 •      zachęcanie do poznawana oraz rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych osób;
 •      zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności;
 •      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji oraz czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 

W naszym przedszkolu rozwijamy dziecięce zainteresowania i zdolności poprzez:

 • zabawy Klubu Małego Ekologa w gr.I, Biedroneczki,
 • teatrzyk "Krasnal" w gr.II, Krasnoludki,
 • warsztaty artystyczne "Pracowite Pszczółki" w gr. III, Pszczółki
 • warsztaty artystyczne "Kreatywny Przedszkolak" w gr.IV, Motylki,
 • orkiestrę przedszkolną "Smyczek" i zabawy grupy plastycznej "Smerfy" w gr.V, Smerfy,
 • warsztaty literacko-plastyczne "Niezwykłe spotkania z książką" w gr.VI, Słoneczka,
 • kółko plastyczne "Przedszkolak twórcą" i Klub Sportowców w gr.VII, Misie

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>